0700 17 317
Гореща линия за поръчки

Документация  за  участие в процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ по реда на ПМС 800/09.05.2022 г. с предмет:  „Доставка на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА  “ с 4-ри на брой обособени позиции